Zonnepark industrieterrein Betterwird

Terinzagelegging omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat op 9 februari 2018 bij het college  een verzoek om omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  • De realisatie van een grondgebonden zonnepark nabij industrieterrein Betterwird te Dokkum. 

Ons college heeft op 5 oktober 2017 uitgesproken medewerking te willen verlenen aan een vergunningaanvraag op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3°. De daarop ingediende aanvraag en de belangrijkste onderliggende stukken liggen met ingang van 26 april 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Dokkum. Tevens zijn de stukken in te zien op www.dongeradeel.nl. 

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar inspraakreacties bij ons college kenbaar maken.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt