Welstandscommissie

Welstandscommissie

Kijk voor de informatie over de welstandscommissie en of u voor het (ver)bouwen een omgevingsvergunning nodig hebt in onze Producten- en dienstencatalogus.

Iinformatie over Welstand, wettelijke basis en welstandscommissies vindt u op de landelijke website Federatie Welstand.

Welstandsnota

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan is de Welstandsnota erg belangrijk. Wij raden u aan om, voordat u uw bouwplan uitwerkt en een omgevingsvergunning aanvraagt, de welstandnota te bekijken. In de Welstandsnota zijn namelijk de kaders aangegeven waarbinnen de welstandsbeoordeling, voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en handelsreclame, dient plaats te vinden. U kunt dan bij het maken van uw bouwplan al rekening houden met de beleidsregels die in de welstandsnota staan. Op deze manier is de kans groter dat u snel een omgevingsvergunning krijgt.

Hoe vindt u de voor uw plan geldende criteria? Zoek op de kaarten van Bijlage 1 van de welstandsnota in welk gebied uw bouwplan valt. Vervolgens kunt u in hoofdstuk 4 van de welstandsnota de juiste gebiedscriteria erbij zoeken. Daarnaast gelden er voor bepaalde bouwwerken/ reclame-uitingen objectcriteria. Deze kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de welstandsnota.

Moet een aanvraag altijd worden beoordeeld door de welstandsncommissie Hûs en hiem? Nee, in hoofdstuk 3 van de Welstandsnota is opgenomen voor welke bouwwerken geen advies van de welstandscommissie noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk in strijd is met redelijke eisen van welstand. De toets aan redelijke eisen van welstand wordt dan door een ambtenaar van de gemeente gedaan. 

Open hier in pdf de geldende ► welstandsnota van de gemeente Dongeradeel

Open hier in pdf de geldende ► Welstandscriteria beschermde stads- en dorpsgezichten (2017)

Open hieronder de bijlagen bij de Welstandsnota gemeente Dongeradeel

Welstandscriteria

Engwierum- Dodingawei, loonbedrijf Vries             

Beleidsregel voor antennemasten bij particulieren     

Zend- en luisteramateurs willen regelmatig een antennemast plaatsen, die hoger is dan het bestemmingsplan toelaat. Er kan dan alleen een vergunning worden verleend als er ontheffing van het bestemmingsplan wordt verleend. Wanneer dat mogelijk is, is tot op heden niet duidelijk. Daarom is besloten om een beleidsregel op te stellen voor antennemasten van zend- en luisteramateurs. In deze beleidsregel geven wij richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan. Daarnaast worden in de beleidsregels welstandscriteria voor antennemasten gegeven.

U kunt de beleidsregels inkijken.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt