Waddenzee beheersverordening

Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2015 de beheersverordening Waddenzee en Noordzee heeft vastgesteld.
De beheersverordening Waddenzee en Noordzee vervangt de huidige geldende gemeentelijke ruimtelijke plannen. Van de 17 Eiland- en kustgemeenten hebben 13 gemeenten er voor gekozen om gezamenlijk een beheersverordening te ontwikkelen.
De betreffende gemeenten zijn:  Eemsmond, Delfzijl, Oldambt, Harlingen, It Bildt, Ferwerderadiel, Dongeradeel, Hollands Kroon, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Een samenwerking tussen de Vereniging Waddenzeegemeenten en het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

Volgens de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) kan de gemeente een beheersverordening vaststellen. Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan en is bedoeld voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Een beheersverordening legt de bestaande situatie vast. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt een afzonderlijk ruimtelijk plan gemaakt met een eigen inspraak procedure. De Wro bevat geen procedurevoorschriften voor het vaststellen van een beheersverordening. Gezien de vele partijen die actief zijn in de Waddenzee kiezen de gemeenten toch voor een inspraakproces. Na vaststelling van de beheersverordening door de 13 gemeenteraden is er geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.
De grens van de beheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’ loopt vanaf de voet van de zeezijde van de dijk langs de randen van de Waddenzee en langs delen van de Noordzee boven de Waddeneilanden van de 13 gemeenten. De verordening geldt dus voor het water, geulen en de kwelders en schorren.

De verordening regelt onder andere: lokale gebruiken en het kleinschalig historisch medegebruik van gronden, herstel van kwelders en het onderhouden van bestaande kwelders en het aanbieden van ankerplaatsen. Archeologie is een van de hoofdonderdelen van de beheerverordening. Locaties (o.a. havens) die om maatwerk vragen vallen buiten de plangrens ten behoeve van een efficiëntere besluitvorming binnen de individuele gemeenten. In de Waddenzee vinden meer activiteiten plaats die door andere overheden worden beoordeeld en vergund. Alleen activiteiten die onder de Wro vallen kunnen met dit ruimtelijkplan worden geregeld, vaste vistuigen en mijnbouwactiviteiten vallen daar niet onder.

De beheersverordening Waddenzee en Noordzee treedt met ingang van 19 november 2015 in werking en is vanaf dat moment voor een ieder in te zien. Tegen de beheersverordening kan geen beroep worden aangetekend.
 
Het digitale bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0058.BVWDZ2014-VG01 en ook kunt de beheersverordening ook downloaden op www.waddenzee.nl.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt