Ternaard Lytse Wei 8

Doel

Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van het bestemmingsplan Bûtengebiet voor het perceel Ternaard- Lytse Wei 8, door het toevoegen van een nieuw agrarisch bouwperceel. Er is in de huidige situatie een veldschuur aanwezig. Het wijzigingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Status

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 11 mei tot 22 juni 2017.

Planning

Vaststelling door het college van B en W in juli 2017.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA, Kollum.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dorpen en Wijken (Team Ruimtelijke Ontwikkeling), telefoonnummer (0519) 298 888.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het wijzigingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerpwijzigingsplan is op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt