Structuurvisie

Een structuurvisie is een integrale visie waarin de toekomstige ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer, natuur, landschap en milieu, wonen, werken en recreatie in ruimtelijke samenhang worden beschouwd. Het wordt een uitvoeringsgericht plan voor de komende tien jaar met een concrete doorkijk op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied tot 2032. De structuurvisie vindt zijn uitwerking in de bestemmingsplannen.

De Centrale As

De gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel en de provinsje Fryslân hebben samen de ambitie om meer en nieuwe werkgelegenheid te creëren en om Noordoost Fryslân te veranderen in een groeiregio. Van belang hiervoor is een goede aansluiting van de regio op de rest van Nederland met de ontwikkeling van de Centrale As en het versterken van de ‘trekkende’ positie van Regiostad Dokkum. Het benutten en versterken van de gebiedskwaliteiten staat daarbij centraal.

Om welk gebied gaat het?

Een belangrijke stap om de groeiambities waar te maken is het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie voor het ‘bundelinggebied Regiostad Dokkum’. Het bundelingsgebied is te zien op het kaartje Plangebied Structuurvisie Bundelingsgebied (zie onder aan deze pagina). Het gaat om het gebied binnen de cirkel, op hoofdlijnen bestaande uit de stad Dokkum, het bebouwingslint Rinsumageest, Damwoude, Driesum en het gebied daartussen. Het ‘bundelingsgebied’ en de rol van Dokkum als ‘regiostad’ zijn zo benoemd en afgebakend in het provinciale Streekplan.

Bespreken dilemma's

De volgende stap is het bepalen van de ambities voor de toekomst en het bespreken van de dilemma´s, waar de structuurvisie invulling aan moet geven. Wat zijn de kwaliteiten van het gebied en hoe behouden we deze? Welke consequenties heeft de Centrale As? Waar gaat gebouwd worden en voor wie? Wat vinden we belangrijk voor de toekomst?

Interactieve sessies

Dit is gedaan in interactieve sessies. Allereerst ambtelijk, met een selectie ambtenaren van beide gemeenten. Vervolgens heeft een informatieve gezamenlijke gemeenteraadssessie plaatsgevonden. De dilemma’s zijn besproken in de klankbordgroep van strategische partners, waarin vertegenwoordigers zitten vanuit lokale en regionale instanties op gebied van wonen, werken, recreatie, welzijn, landschap en landbouw.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden benut om vorm te geven aan de concept toekomstvisie. Wij houden u op de hoogte!

Downloads

Bekijk  het kaartje Plangebied Structuurvisie Bundelingsgebied.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt