Projectprocedures

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) in werking getreden. Vóór deze datum kon u een losse vergunning aanvragen, zoals een bouwvergunning of een kapvergunning. Sinds 1 oktober 2010 kunt u veel vergunningen in één keer aanvragen. Dit is een omgevingsvergunning. Ook geldt er dan vaak één procedure.

Wat zijn projectprocedures?

Als u iets wilt bouwen, of de gemeente wil bijvoorbeeld een woonwijk ontwikkelen, dan moet dat passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past dat niet, dan moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststellen of de gemeente verleent een  omgevingsvergunning. De afwijkingen van het bestemmingsplan zijn in procedure en tijd van licht/kort naar complex/lang. Complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een milieuactiviteit of een grote afwijking van het bestemmingsplan nodig is kennen hun eigen regels. Een voorbeeld is de “omgevingsvergunning voor het afwijken van regels ruimtelijke ordening” volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze noemen wij gemakshalve de projectprocedure.

Waaruit bestaat een projectprocedure?

Bij een projectprocedure zijn in ieder geval de volgende stukken en bijlagen van belang:

 • een aanvraagformulier;
 • een (goede) ruimtelijke onderbouwing (Een ruimtelijke onderbouwing is een beoordeling van de haalbaarheid van een bouwplan. Er komen aspecten aan de orde zoals stedenbouwkundige aanvaardbaarheid, verkeersaspecten, ruimtelijke regels van gemeente provincie en rijk, cultuurhistorie, archeologie, natuur en landschap);
 • eventuele aanvullende rapportages voor de ruimtelijke onderbouwing, zoals: een onderzoek naar Flora en Fauna, een archeologisch onderzoek, onderzoek in het kader van het Besluit risico zware ongevallen etc.;
 • situatietekeningen waar het project zich bevindt;
 • bouwtekeningen.

Deze gegevens zijn nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan. Bij de aanvraag omgevingsvergunning kunnen ook nog andere activiteiten zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een bouwwerk, kappen van een boom, maken van een inrit of aanbrengen van handelsreclame. Voor het aanvragen van deze activiteiten zijn weer andere stukken van belang.

Hoe ziet de procedure eruit?

Voor de uitgebreide procedure geldt afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Wabo geeft hierop enkele aanvullingen. Stapsgewijs ziet de procedure er globaal als volgt uit:

 1. Vooroverleg. Voordat u een aanvraag indient is er vooroverleg mogelijk.
 2. Indienen van de aanvraag.
 3. Bericht van ontvangst.  De gemeente stuurt u een bericht van ontvangst.
 4. Beoordeling volledigheid. De gemeente controleert of de aanvraag compleet is. Als de aanvraag niet compleet is, zal de gemeente u verzoeken om aanvullende gegevens in te dienen.
 5. Inhoudelijke beoordeling en opstellen ontwerpbesluit. De gemeente beoordeelt de aanvraag inhoudelijk. Voldoet de aanvraag aan de wettelijke eisen en is de gemeente in principe akkoord, dan stelt de gemeente een ontwerpbesluit op;
 6. Terinzagelegging ontwerpbesluit en kennisgeving. De gemeente legt het ontwerpbesluit terinzage voor een termijn van 6 weken. Een ieder kan dan reageren op het ontwerpbesluit. Dat reageren wordt ook wel genoemd: het indienen van een zienswijze. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling. De gemeente publiceert de kennisgeving in een huis-aan-huisblad en de Staatscourant.
 7. Definitief besluit en bekendmaking. Na de periode van terinzagelegging en het beoordelen van de zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit over de aanvraag (beslistermijn is 26 weken). De gemeente stuurt dit besluit toe naar de aanvrager. Ook publiceert de gemeente dat er een besluit is genomen. Deze publicatie vindt plaats in een huis-aan-huisblad en de Staatscourant. Daarnaast gelden er digitale eisen voor het publiceren van een besluit.
 8. Beroep bij rechtbank en inwerkingtreding. Als u het niet eens bent met de omgevingsvergunning dan zijn er mogelijkheden in beroep te gaan. Als het zover is dan geven wij op deze pagina duidelijk aan wat u dan kunt doen en hoe u dat moet doen. De vergunning treedt in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken) is verstreken.

In het linkermenu vindt u de projectprocedures die op dit moment ter inzage liggen.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt