Morra - Achterwei 2

Doel

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.0058.BPBG2014P1‐VG01) voorziet in de uitbreiding van het loonbedrijf op het perceel Achterwei 2 te Morra met een nieuwe loods en een nieuwe ontsluitingsweg langs de Moarster Feart aansluitend op de Hearrewei en bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

Status

Vastgesteld door de gemeenteraad van Dongeradeel op 19 oktober 2017. Het vastgestelde plan ligt ter inzage van 8 maart tot en met 18 april 2018 (6 weken). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 8 maart 2018 op papier in te zien bij de receptie in het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop, dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen, dan is het digitale plan op  www.ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt