Metslawier, Roptawei 4

Doel

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van het bestemmingsplan Bûtengebiet ten behoeve van uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf HZPC, door vergroting van de bouwvlakken binnen het bestaande bouwperceel. Het bestemmingsplan voorziet in uitbreidingsmogelijkheden op de korte - en lange termijn. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Status

Vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 7 december 2017 tot 18 januari 2018 (6 weken). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Planning

Gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 19 oktober 2017.De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan 1 wijziging aangebracht op het inrichtingsplan ten opzichte van het ontwerp zoals dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen. Het inrichtingsplan is aangepast door het opnemen van een opmerking dat ‘in het geval van nieuwe aanplant van bomen als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, sterfte, herplant of nieuwe beplanting, wordt gekozen voor inheemse beplanting in de 2de categorie (6-12 meter), zoals de veldesdoorn, meidoorn of lage els.‘

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden willen wij u erop attenderen dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch belangrijkste versie is. Wanneer er sprake blijkt te zijn van verschillen tussen de pdf-versie op deze website en/of de papieren versie bij de balie en/of de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl, dan geldt de laatstgenoemde.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het bestemmingsplan kunt u, samen met het raadsbesluit, inzien bij de receptie in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. Het digitale plan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt