Hantum, Ternaarderwei 1

Doel

Dit wijzigingsplan (NL.IMRO.0058.WPBG2018P3-VG01) voorziet in de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Ternaarderwei 1 in Hantum. Het perceel heeft in het bestemmingsplan Bûtengebiet een agrarische bestemming voor een grondgebonden agrarisch bedrijf. Het voornemen is het realiseren van een nieuwe ligboxenstal met twee kuilvoerplaten. Hiervoor wordt het bouwperceel vergroot.  

Status

Het wijzigingsplan ligt ter inzage voor beroep van 27 september tot en met 7 november 2018.

Procedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. 

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden voor het beroep. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien geen beroep wordt ingesteld is het plan onherroepelijk na afloop van de beroepstermijn.
 

Bestemmingsplan analoog en digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het wijzigingsplan is vanaf 27 september 2018 op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale plan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend is.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt