Handhavingsbeleidsplan

Het handhavingsbeleidsplan van de gemeente Dongeradeel omvat de gemeentelijke handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat hoofdzakelijk om taken die hun grondslag vinden in:

  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo - ruimtelijke ordening, bouw, milieu, monumenten, kappen van bomen etc)
  • de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • de Drank- en horecawet en
  • de wet Kinderopvang

Het plan beschrijft hoe de gemeente de komende jaren het toezicht en de handhaving van die gemeentelijke taken wil uitvoeren. Het is een vervolg op het beleidsplan “Dongeradeel sprekt jo oan!” dat eind 2004 is vastgesteld. Het handhavingsbeleidsplan bestaat uit meerdere samenhangende onderdelen.
Naast dit beleidsplan is er een organisatieplan, een notitie Nalevingstrategie, een monitoringsplan, een kwaliteitsborging, een handboek protocollen en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het handhavingsbeleidsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders geeft invulling aan het beleidsplan door het jaarlijks vaststellen van het uitvoeringsprogramma.

Bij de voorbereiding van dit beleidsplan zijn gesprekken gevoerd met alle gemeentelijke medewerkers op gebied van toezicht en handhaving, het college van burgemeester en wethouders en met een delegatie van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de gemeente.
 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt