Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries

Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan “Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries” 

Status

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries” met nummer NL.IMRO.0058.BPBG2015P1-VG01 op 28 juni 2018 gewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 26 juli tot en met 5 september (6 weken) in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit kunt u hieronder als pdf downloaden en inzien. 
U kunt dit bestemmingsplan ook op internet raadplegen op www.dongeradeel.nl via “Wonen, Verkeer & Veiligheid” en vervolgens “bestemmingsplannen”. Het digitale bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0058.BPBG2015P1-VG01

Doel

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemmingsplannen Bûtengebiet en Doarpen ten behoeve van de vestiging c.q. bedrijfsverplaatsing van een loon- en akkerbouwbedrijf naar de Dodingawei in Engwierum (kadastraal bekend gemeente Ee, sectie L, nummer 530 (deels), circa 400 meter ten westen van de bebouwde kom. Ook de bestaande locaties van het loonbedrijf aan de Mûnebuorren 7 en de Dodingawei 13 zijn in het bestemmingsplan opgenomen. 
Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting. 

Gewijzigd vastgesteld plan

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp zoals dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen. 
In de regels is het volgende gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemingsplan. 

  • artikel 3.1.a.2. is verwijderd; 
  • artikel 3.5.1.e laatste deel van de zin ‘met uitzondering  van stalling en opslag ten behoeve van een loonbedrijf’ is verwijderd.
  • artikel 4.1.a. doeleindenomschrijving. Toevoegen: ‘loonbedrijven, die in overwegende mate goederen en diensten aan de agrarische sector leveren’, en verwijderen ‘al dan niet’;
  • toevoegen artikel 4.3.1.i.: het gebruik van de gronden en gebouwen voor loonbedrijven die niet    overwegend goederen en diensten leveren aan de agrarische sector;
  • Bijlage 1 bij regels, toegevoegd in de bedrijvenlijst behorende bij de bestemming ‘bedrijf’. Opslagmogelijkheden categorie 1/2 (usbn 6312-52109);

Procedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, dan treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 
 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt