Dokkum, Rondweg Noord

Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

- (zaaknummer UV 20171974): het bouwen van vijf woningen en het verbouwen van het bestaande gebouw naar appartementen op het perceel Rondweg Noord 60 te Dokkum. (21-11-2018). Er zijn geen zienswijzen ingediend tijdens de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage lag.

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 22 november 2018 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend onder idn: NL.IMRO.0058.PABDKRS2018P3-VG01 en op de website van de gemeente, www.dongeradeel.nl, via “Wonen, Verkeer en Veiligheid” en vervolgens “projectprocedures”. 

Beroepsmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:
    -    u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit,
    -    u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
    -    het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit besluit opsturen naar d de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier 
 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt