Dokkum Regiostad

Vastgesteld bestemmingsplan 'Dokkum- Regiostad'

Status

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Dokkum- Regiostad” met nummer NL.IMRO.0058.BPDKRS2017-VG01 op 28 juni 2018 gewijzigd vastgesteld.

Ter inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit met wijzigingen kunt u hieronder als pdf downloaden en inzien.  Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit met wijzigingen liggen ter inzage van 9 augustus tot en met 19 september 2018 (6 weken) in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt dit bestemmingsplan en raadsbesluit met wijzigingen ook op internet raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plangebied

Het plangebied betreft geheel Dokkum, waaronder de binnenstad en het gebied buiten de binnenstad en de bedrijventerreinen. Daarnaast nog een aantal agrarische percelen die rond de stad liggen. Met het bestemmingsplan Dokkum Regiostad worden de bestemmingsplannen Dokkum Binnenstêd en Dokkum Bûten de Bolwurken en een aantal andere bestemmingsplannen vervangen door één nieuwe planologische regeling voor Dokkum.

Doel 

Het bestemmingsplan heeft tot doel om te komen tot een actueel bestemmingsplan met eenduidige en handhaafbare regels. Het bestemmingsplan heeft primair een conserverend karakter. Dit betekent dat het plan erop gericht is een goede beheersregeling te geven voor de huidige situatie en met inachtneming van de vastgestelde beleidsstukken, waaronder de onlangs vastgestelde Visie Binnenstad Dokkum. Ook de verleende onherroepelijke vergunningen zijn opgenomen in het plan. Tevens voorziet het plan onder andere in een geactualiseerde erfbebouwingsregeling, een regeling voor bed and breakfast en wordt de bescherming van de aangewezen karakteristieke panden geborgd. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Gewijzigd vastgesteld plan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad, mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn concreet aangegeven in de bij het vaststellingsbesluit behorende Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Het vaststellingsbesluit met  wijzigingen is naast de ter inzage in het gemeentehuis ook rechtstreeks digitaal raadpleegbaar via de volgende link:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0058.BPDKRS2017-VG01/vb_NL.IMRO.0058.BPDKRS2017-VG01.pdf​

De wijzigingen zijn onder te verdelen in:

  1. 1. aanpassingen voortvloeiende uit de ingekomen zienswijzen en (ambtshalve) aanpassingen, ingedeeld in:
  • algemene aanpassingen, 
  • plaatsgebonden onderdelen en vergunde situaties 
  • overige ondergeschikte aanpassingen. 

Procedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt