Dokkum, Hoedemakersweg

De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2018 het bestemmingsplan “Dokkum – Hoedemakersweg” ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.0058.BPDKRS2018P1-VG01).

Doel

Dit bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk). Thûs Wonen is voornemens vijf woningen te realiseren op het perceel.

Status

Het bestemmingsplan ligt ter inzage voor beroep van 1 november tot en met 12 december 2018.

Procedure

Gedurende bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplan analoog en digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het bestemmingsplan is vanaf 1 november 2018 op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0058.BPDKRS2018P1-VG01.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt