Bodemdaling

Schade door bodemdaling als gevolg van de gaswinning
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân
Technische Commissie Bodembeweging
Herstel waterhuishouding Wetterskip Fryslân
Samenvattend schema schadeclaims bodemdaling door gaswinning

Schade door bodemdaling als gevolg van gaswinning

Gaswinning in Dongeradeel

Van de omstreeks 175 kleinere gaswinlocaties in Nederland zijn er enkele in Dongeradeel gevestigd. Na alle commotie van het zeer grote Groningse veld met alle schade van dien, streven lokale, provinciale en landelijke autoriteiten/experts ernaar de gevolgen van gaswinning te reguleren en minimaliseren. Wetterskip Fryslân neemt passende maatregelen in het waterbeheer om de te verwachten bodemdaling op te vangen.

In 2015 werd in de gehele provincie Fryslân 2,5 miljard m3 gas gewonnen. Ter vergelijking: minder dan tien procent van de Groningse productie in hetzelfde jaar. De nieuwste locatie, Metslawier Zuid met een geschatte inhoud van 4 miljard, is in 2014 in gebruik genomen. De belangrijkste kleine winlocaties van Dongeradeel zijn verder Anjum, Engwierum en Moddergat. Er is een procedure gestart om op termijn ook gas te kunnen winnen onder de Waddenzee vanaf het vaste land bij Ternaard. Op eerstgenoemde locatie staat ook de regionale Gasbehandelingsinstallatie.

De gemeente Dongeradeel maakt zich sterk bij de rijksoverheid (waar 70 procent van de winst op aardgaswinning naar toe gaat) een deel van de opbrengst van de gasbaten te investeren in de economische ontwikkeling van de regio. Bovendien staat Dongeradeel positief tegenover stichtingen en andere initiatieven, zoals Fêste Grûn Dongeradiel, die de gaswinning in de regio kritisch volgen.

De meest recente gegevens van eventuele bodemdaling staan op internet: Statusrapport 2015 en prognose tot het jaar 2080. http://www.commissiebodemdaling.nl/files/Status%20rapport%202015-final.pdf

Met meldingen van en klachten over waargenomen of gevoelde bodembewegingen kunt u terecht bij het provinciaal meldpunt Fryslân, tel. 058-2922794.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Het verhalen van schade door bodembewegingen is in beginsel een zaak tussen de benadeelde en de mijnbouwmaatschappij. In Dongeradeel is momenteel de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) als mijnbouwmaatschappij actief. Op de internetsite van de NAM www.nam.nl vindt u informatie over actuele bodemdalingsberekeningen.  Het laatste rapport ( download het rapport) Bodemdaling door Gaswinning van de NAM dateert uit 2010.
Voor vragen over vermeende schade als gevolg van activiteiten van de NAM kunt u rechtstreeks contact leggen met de NAM ofwel met de hieronder genoemde Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân. Contactgegevens: NAM, t.a.v. de heer H. Heeringa, Postbus 28000, 9400 HH ASSEN, tel. 0592-369111.

Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân

Met betrekking tot de vergoeding van schade, veroorzaakt door aan aardgaswinning gerelateerde bodemdaling, is tussen de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de NAM een overeenkomst gesloten. Ook andere belanghebbenden, zowel overheidslichamen als burgers, kunnen tot deze overeenkomst toetreden. De gemeente Dongeradeel is reeds toegetreden tot die overeenkomst voor de eigendommen van de gemeente.
In het kader van deze overeenkomst is in Fryslân door de NAM, de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân, de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân aangesteld. Deze commissie in onafhankelijk. Zo kan de gemeente nu bij schade aan gemeentelijke eigendommen door bodemdaling terecht bij deze commissie. Toetreden tot deze overeenkomst is echter niet verplicht. Bedrijven of particulieren met vermeende schade kunnen zich wenden tot deze commissie (voor een voorlopige uitspraak) of rechtstreeks tot de NAM. Ook staat de genoemde overeenkomst los van de adviserende rol die de nationale Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) kan spelen bij vermeende schade (informatie over de Tcbb, zie volgende alinea). De commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân kunt u vinden op de volgende internetsite: www.bodemdalingfryslan.nl. Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân, Postbus 21, 9280 AA Harkema. E-mail: secretariaat@bodemdalingfryslan.nl. Telefonisch is deze commissie bereikbaar op 06-12795716.

Technische Commissie Bodembeweging

De Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) heeft als taak de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) te adviseren over bodembewegingen als gevolg van de winning van delfstoffen. Op verzoek adviseert deze nationale commissie ook de burger over oorzaak en omvang van materiële schade door bodembeweging mogelijk als gevolg van aardgaswinning. De Tcbb kan onder voorwaarden advies geven aan burgers die door een dergelijke bodembeweging schade hebben ondervonden over de hoogte van een door de mijnonderneming (zoals in dit geval de NAM) hiervoor te geven vergoeding. Deze commissie kan dan een technisch onderzoek instellen naar de vraag of, en zo ja in hoeverre de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw.
De Tcbb kunt in vinden op de volgende internetsite: http://www.tcbb.nl/ Algemene contactgegevens: Technische commissie bodembeweging (Tcbb), Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, Tel. 070-379 65 89 E-mail: secretaris@tcbb.nl

Herstel waterhuishouding door Wetterskip Fryslân

De bodemdaling door gaswinning heeft gevolgen voor de waterhuishouding in een deel van de gemeente. Wetterskip Fryslân is primair verantwoordelijk voor het voorkomen of beperken van schade in de waterhuishouding door het nemen van technische maatregelen. Herstelmaatregelen aan voor de waterhuishouding bestaan uit onder meer het plaatsen van grotere gemalen, stuwen en duikers. Ook kan aanpassing van het peil soms noodzakelijk zijn.
Voor het gebied Dongeradeel stelt het waterschap momenteel een watergebiedsplan (download het watergebiedsplan) op. In dit plan komt te staan hoe Wetterskip Fryslân het waterbeheer de komende tien jaar wil uitvoeren en hoe knelpunten door o.a. bodemdaling kunnen worden opgelost. Het plan wordt in overleg met de streek opgesteld en afgestemd met de andere plannen die voor het gebied worden gemaakt. Heeft u vragen of wilt u meer weten over inhoud en procedure het Watergebiedsplan Dongeradeel, neem dan contact op met de heer M. (Marc) Nederlof van Wetterskip Fryslân. Hij is bereikbaar via tel. 058-292 2222. Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Samenvattend schema voor schadeclaims bodemdaling door gaswinning

Dowload het schema, het schema voorziet in een beknopte samenvatting voor de algemene procedure bij schadeclaims.

De gemeente heeft geen rol bij de behandeling van schadeclaims van particulieren en bedrijven als gevolg van bodemdaling door gaswinning. 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt