Bestemmingsplannen

Op deze website kunt u de bestemmingsplannen vinden die in procedure zijn of kort geleden zijn vastgesteld. De in werking getreden bestemmingsplannen kunt u ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wat zijn bestemmingsplannen?

Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u:

  • een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken;
  • een bestaand pand wilt verbouwen;
  • het gebruik van het pand wilt wijzigen.


Het bestemmingsplan geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke wijze gronden en gebou­wen gebruikt mogen worden. In het plan kunt u terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook of uw woning mag worden uitgebreid en of u bijvoorbeeld een berging op uw erf mag bouwen en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte. Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen.

  • toelichting
  • plankaart
  • regels


Toelichting
In de toelichting wordt het bestemmingsplan beschreven. Er wordt aandacht besteed aan de bestaande situatie, de (nieuwe) uitgangspunten en wat de gemeente van plan is met het gebied of de buurt. De planopzet, de plankaart en de regels worden toegelicht in dit onderdeel van het bestemmingsplan.

Plankaart
Een plankaart is een plattegrond waarin met kleuren snel duidelijk wordt gemaakt wat de bestemming is van de verschillende gronden.

Regels
In de regels is te lezen wat er binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. Denk hierbij vooral aan bouw- en gebruiksvoorschriften.

Procedure

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening bepaald.

Inspraak
Naast de wettelijke procedure voor het bestemmingsplan, is de gemeentelijke inspraakverordening van belang. Deze bepaalt of er over een beleidsvoornemen inspraak moet worden geboden. Mocht dit in uw gemeente het geval zijn, dan legt de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage voor inspraak.

Overleg
Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en partijen. In de praktijk wordt dit overleg gevoerd tegelijk met de inspraak.

Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg en indien van toepassing uit de inspraak, worden verwerkt in het bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.

Vaststelling
Binnen twaalf weken wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt eveneens ter inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze tegen het ontwerp is ingediend, of tegen die onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld.

Reactieve aanwijzing
De provincie en de minister hebben voordat de beroepstermijn ingaat, de mogelijkheid om in te grijpen. Dit wordt een reactieve aanwijzing genoemd en houdt in dat het onderdeel waarop de aanwijzing betrekking heeft, geen onderdeel blijft uitmaken van dat plan.

Inwerkingtreding en onherroepelijk bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.

Tijdens zo'n procedure krijgt u de gelegenheid om op verschillende momenten te reageren op het bestemmingsplan.

Informatieverzoek

Voor het aanvragen van informatie voordat u een aanvraag indient is er een formulier dat u op de pagina (Ver)bouwen kunt downloaden. Als u deze invult en naar ons terugstuurt dan zullen wij contact met u opnemen.

Bestemmingsplanherziening

Voor het aanvragen van een formele bestemmingsplanherziening is er een aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt