Anjum, Healbeamswei 12

Doel

Dit wijzigingsplan (NL.IMRO.0058.WPBG2018P2-VG01) voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel aan de Healbeamswei 12 in Anjum. Het perceel had in het bestemmingsplan Bûtengebiet een agrarische bestemming voor een grondgebonden agrarisch bedrijf. De bestemming is gewijzigd naar een woonbestemming.

Status

Het wijzigingsplan ligt ter inzage voor beroep van 13 september tot en met 24 oktober 2018.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplan analoog en digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het wijzigingsplan is vanaf 13 september op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het wijzigingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt