Anjum – 2e ontsluitingsweg

Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘strijd regels ruimtelijke ordening’ en “uitvoeren van een werk” ten behoeve van de aanleg van een tweede ontsluitingsweg bij de NAM-locatie in Anjum, op de percelen kadastraal bekend gemeente Anjum, sectie G, nummers 171, 180, 181, 1190 en 1776.

Terinzagelegging

De ontwerp omgevingsvergunning, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van donderdag 7 juni 2018 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Koningsstraat 13 te Dokkum. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ook op internet raadplegen op www.dongeradeel.nl, via “Wonen, Verkeer & Veiligheid” en vervolgens “projectprocedures”.

Zienswijze

Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoon 0519 – 29 88 88.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt