Varen

De afgelopen jaren werd er veelal overlast ervaren door groepen jongeren die rondhangen bij de bruggen, hiervan afspringen en in het water zwemmen. Tevens hebben omwonenden bij de gemeente aangegeven dat ook overlast wordt ervaren door het te snel varen van boten. De gemeente heeft de regie op de openbaren orde en veiligheid en wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen.

Dokkum – historische haven

De stad Dokkum met zijn cultuurhistorie en water is een toeristische trekpleister waar de gemeente de afgelopen jaren veel op heeft geïnvesteerd.  Het groot- en kleindiep dat een historische haven is.  De “Staandemastroute” is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland, geschikt voor zeil- en motorboten met een masthoogte of een opbouw van meer dan 6 meter. Deze Staandemastroute loopt ook door Dokkum. Door de gemeente Dongeradeel worden het aantal vaarbewegingen door de Dokkum bijgehouden. Het betreft zo’n 10.000 vaarbewegingen op jaarbasis van zowel pleziervaart, de bruine vaart als de beroepsvaart. Het overgrote deel is echter afkomstig van de pleziervaartuigen.   De overlast die in en rondom het water wordt ervaren door omwonenden en toeristen heeft een negatieve uitstraling op Dokkum en kan mogelijk tot effect hebben dat de “boot” toeristen een andere route kiezen en Dokkum laten liggen.

Zwemmersoverlast in centrum Dokkum

De afgelopen jaren werd er veelal overlast ervaren door groepen jongeren die rondhangen bij de bruggen, hiervan afspringen en in het water zwemmen. Naast het feit dat dit gevaarlijk is voor de jongeren brengt het ook ergernis met zich mee. Het gaat dan voornamelijk om de Woudpoortbrug, Altenabrug en de Kettingbrug. Uit de rapportage van politie en de gemeentelijke Boa’s blijkt dat op alle genoemde locaties meldingen van overlast zijn binnengekomen in 2017.

Overlast aan de Wâldfeart – Trije Terpen

Tijdens de “mooi weer dagen” wordt op de locatie De Waldfeart, overlast ervaren door grote groepen jongeren die vanaf de bruggen springen en dan weer de wal op willen klimmen. Dat lukt vaak niet, waardoor de kleine bootjes van de omwonenden aan Rhoderterp gebruikt worden om uit het water te komen. 

In 2017 hebben buren veelal hun klachten gemeld bij de politie. In het voorjaar van 2018 hebben omwonenden aan de gemeente gevraagd om actief hierop in te zetten, met daarbij de oproep van een aantal buren om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Gelet op eerdergenoemde “zwem”problematiek willen we ook deze locatie meenemen in de integrale wateroverlast in dit draaiboek. Zie bijgaande kaart voor een situatieoverzicht.

Overlast door te hard varen

Jaarlijks wordt ook overlast ervaren door boten/bootjes die te snel varen. Omwonenden hebben zorg hierover en de gemeente gevraagd hier aandacht aan te besteden. Het te snel varen heeft tot gevolg dat de aangemeerde boten, van zowel de Dokkumers als van de toeristen, door de golfslag stuiterend aan de steigers en kades liggen. Voor omwonenden rijst de vraag of zij met hun vaartuigen nog wel in Dokkum willen liggen, ondanks het gemak voor henzelf en de historische uitstraling die dit heeft. In dit kader moeten we ook de overlast van benoemen, ter hoogte van de Aldi aan de Strobosserweg / Stroobossertrekvaart. Bewoners hebben melding gemaakt van overlast door jongeren in snelle boten met veel geluidsoverlast (dreunende bassen). Genoemde overlast wordt erkend door de havenmeester, die overigens de opvarenden wel aanspreekt op gedrag maar zich veelal niet serieus genomen voelt. Dit doordat de opvarenden vaak lachend wegvaren. Ditzelfde gedrag van uitlachen en snel wegvaren valt ook de brugwachters ten deel. 

Integrale aanpak

Bovenstaande problematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarbij partijen elkaar moeten versterken waarbij een ieder vanuit de eigen rol en positie een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Het doel moet daarbij zijn dat de overlast tot een beheersbaar niveau wordt teruggebracht. Ketenpartners hebben middels een gezamenlijk overleg een aanpak ontwikkeld voor 2018. De aanpak richt zich onder andere op een gezamenlijke inzet en toezicht waar bij constatering van overlast niet meer wordt gewaarschuwd maar direct wordt bekeurd. De melder ontvangt altijd een terugkoppeling.
De aanpak is uitgewerkt in dit draaiboek dat alle maatregelen en acties met betrekking tot deze problematiek structureert en waarin afspraken worden vastgelegd. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over de integrale en afgestemde aanpak aan de ene kant en duidelijkheid hoe te handelen voor de bezoekers die zich per boot door dit mooie gebied bewegen. 

Meldingsformulier 

Met onderstaand formulier kunt u melding doen van overlast. Het is belangrijk dat u melding maakt van uw ervaringen zodat wij onze aanpak voor het tegengaan van de overlast kunnen verbeteren en aanscherpen.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt