2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Informatie nieuwe partijen

  (19-07-2018)

  Belangrijke informatie voor nieuwe partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezingen. 

 • Ontwerp omgevingsvergunning Rondweg Noord 60 te Dokkum

  (18-07-2018)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijd regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van het bouwen van vijf woningen en het verbouwen van het bestaande gebouw naar appartementen op het perceel Rondweg noord 60 te Dokkum.

 • Ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden Rondweg Noord 60 te Dokkum

  (18-07-2018)

  Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de realisatie van zes appartementen aan de Rondweg Noord 60 te Dokkum. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend.
   

 • Vaststelling welstandscriteria Engwierum- Dodingawei (BG 1 loonbedrijf Vries)

  (18-07-2018)

  De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 welstandscriteria vastgesteld voor het gebied aan de Dodingawei, ongeveer 400 meter ten westen van Engwierum (kadastraal bekend als gemeente EE, sectie L, nummer 530 (deels), bedoeld voor de bouw van een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen voor een loon- en akkerbouwbedrijf.

 • Is uw schouwsloot al schoon?

  (12-07-2018)

  Eens in de 12 jaar controleert Wetterskip Fryslân het waterpeil in de schouwsloten. Schouwsloten waarin minder dan 50 centimeter water staat moeten gebaggerd worden. Eigenaren van de schouwsloten hebben daarover een brief van het Wetterskip gekregen.

 • Innovatiekracht in Dokkum

  (12-07-2018)

  Er zit veel innovatiekracht bij de ondernemers in de Noordelijkste van de Elf Steden. De Dokkumer Bouwgroep Dijkstra-Draisma is zo’n onderneming die regelmatig met baanbrekende vernieuwingen komt. Daarbij is duurzaamheid de rode lijn en grote drijfveer. Onlangs won het bedrijf nog de prestigieuze Koning Willem I – prijs.

 • Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg

  (11-07-2018)

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een aanmeldsnotitie m.e.r. hebben ontvangen van Thûs Wonen. Thûs Wonen is voornemens vijf woningen te realiseren op het perceel op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat in Dokkum.

 • Heeft u de aanvraag voor het leerlingenvervoer al verstuurd?

  (10-07-2018)

  Drie september begint het nieuwe schooljaar. Dat klinkt nog ver weg, maar dat is het niet. In de zomervakantie wordt er hard gewerkt zodat het leerlingenvervoer in september goed van start kan gaan. Er moet worden gepland, routes worden gemaakt en chauffeurs gaan langs bij de leerlingen om kennis te kunnen maken.

 • Tijdelijk verruimde openingstijden loket burgerzaken Dokkum

  (09-07-2018)

  In verband met drukte door de zomervakantie is de afdeling Burgerzaken in Dokkum op vrijdagavond tijdelijk al vanaf 18:00 uur geopend. Door de openingstijden (tijdelijk) te verruimen hopen we dat er een betere spreiding komt van het aantal bezoekers gedurende de avondopenstelling.   

 • De Dream Karavaan reist in 2018 door heel Friesland

  (05-07-2018)

  Een goede kop koffie, wat lekkers, inspiratie en verbinding. Tussen 23 juni en 4 juli bracht de Dream Karavaan een bezoek aan de DDFK gemeenten, waarbij inwoners centraal staan.

 • Bekendmaking exploitatieovereenkomst bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoedemakersweg’

  (04-07-2018)

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tussen de gemeente Dongeradeel en Thús Wonen een overeenkomst over grondexploitatie is gesloten voor de herontwikkeling van de locatie op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk). 

 • Keerpunt voor fossiele brandstoffen

  (04-07-2018)

  Van 1 t/m 14 juli 2018 reizen in Fryslân alle mensen met duurzame vervoermiddelen. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische auto’s en taxi’s, deelauto’s, groengasbussen, segways, ligfietsen, elektrische boten en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. De Elfwegentocht: twee weken feest zonder een druppel benzine!

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  (28-06-2018)

  Deze bijeenkomst is in het  gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, 9101 ML te Dokkum.

 • Uitnodiging Bijeenkomst Zorglandschap Ternaard

  (28-06-2018)

  De bijeenkomst is op woensdag 4 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis Tunawerth. Aanmelden is niet nodig.

 • Nieuwbouw vanaf 1 juli aardgasvrij!

  (26-06-2018)

  Per 1 juli zullen alle gebouwen die nieuw gebouwd worden zonder aardgas gerealiseerd moeten worden! Deze wijziging geldt voor nieuwbouwaansluitingen voor kleinverbruik, zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Dit zijn aansluitingen met een gasmeter tot en met G25. 

 • Doorgang Wite Brêge en Kriensenwei Anjum gestremd

  (22-06-2018)

  In verband met sloopwerkzaamheden aan de Wite Brêge onder Anjum is de doorvaart van de Súd Ie ter plaatse tijdelijk gestremd. Ook de Kriensenswei zelf kan niet meer worden gebruikt voor doorgaand verkeer. De sloopwerkzaamheden aan de brug staan ingepland vanaf 28 juni en zijn (naar verwachting) 6 juli afgerond. In deze gehele periode is de vaarweg gestremd.

 • DDFK LOOP-team haalt € 3.700 binnen voor het goede doel

  (14-06-2018)

  Zo’n 25 hardlopers en wandelaars, werkzaam bij de DDFK-gemeenten, deden gezamenlijk mee aan LOOP Leeuwarden. Om elkaar beter te leren kennen in een andere setting dan op kantoor, maar ook voor het goede doel. En met succes: de sportieve ambtenaren zagen hun doel bijna verviervoudigen en zamelden maar liefst € 3.700 in. De buit wordt eerlijk verdeeld tussen Kinderdagcentrum It Lytshûs Damwâld en Jan Transplant Cyclist.

 • Súd Ie bereikbaar voor vis

  (07-06-2018)

  Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal in de wereld hindernissen ontstaan waardoor vissen, rivieren en beken niet meer kunnen bereiken. Dat geldt ook voor twee sloten richting de Súd Ie. Vissen trekken van nature door beken en rivieren heen en weer. Dit doen ze om zich voor te planten, voedsel te kunnen vinden of een schuilplek te zoeken voor de winter. Daarom leggen gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân vanuit het programma Súd Ie twee vispassages aan, waardoor het niet alleen voor mensen maar ook dieren goed toeven is in ons gebied.

 • WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

  (24-05-2018)

  De bewoners en ondernemers in DDFK maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt.

 • Bijpraatsessie gaswinning Ternaard

  (16-05-2018)

  Het ministerie van EZK organiseert op donderdag 24 mei 2018 (tussen 16.00 en 20.00 uur) in dorpshuis Tunawerth in Ternaard een bijpraatsessie over de eerste resultaten uit het milieueffectrapportage (MER) voor de voorgenomen gaswinning bij Ternaard.

 • JUNCTION ontwerpt nieuwe huisstijl gemeente Noardeast-Fryslân

  (16-05-2018)

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. En bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject is het reclamebureau JUNCTION uitgekozen om hiermee aan de slag te gaan.

 • Vanaf 16 mei Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

  (15-05-2018)

  Vanaf woensdag 16 mei gaat de Schreiersbrug in Dokkum tijdelijk open voor fietsers en voetgangers. Er wordt een 30-km zone ingesteld, er komen extra waarschuwingsborden, aangepaste belijning en een attentiebord (smiley). Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de fietsers en voetgangers. 

 • Samen verder met voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard

  (09-05-2018)

  De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel hebben samen besloten een projectleider aan te stellen voor het uitwerken van de ‘Nije State’, een nieuwe voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard en omgeving.

 • Instellen 60 km/uur zone ten noorden Ternaard en westen Wierum

  (09-05-2018)

  Het college van de gemeente Dongeradeel heeft besloten tot het instellen van een 60 km/uur zone voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei te Ternaard en Wierum. Ze voldoen hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving.

 • Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’

  (07-05-2018)

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het realiseren van vijf woningen op het perceel op de hoek van de Hoendemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk).

 • Stukken landelijke intocht Sinterklaas openbaar

  (30-04-2018)

  Naar aanleiding van de landelijke intocht van Sinterklaas (LIS) in Dokkum op 18 november 2017, zijn er diverse verzoeken gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB verzoek). Deze verzoeken zijn inmiddels afgehandeld en zijn de stukken voor iedereen openbaar.

 • Klankbordgroep plant eerste boom op Markt Dokkum

  (12-04-2018)

  Op woensdag 11 april hebben leden van de klankbordgroep van de Markt in Dokkum symbolisch de eerste boom op het plein geplant. Dit deden ze samen met wethouder Pytsje de Graaf.

 • Openbare vergadering Herindelingscommissie van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

  (12-04-2018)

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, Dokkum op woensdag 18 april 2018 vanaf 19.30 uur. 

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  (02-04-2018)

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

 • Koopzondagen 2018

  (23-03-2018)

  De koopzondagen voor de gemeente Dongeradeel in 2018 zijn vastgesteld. Hieronder vindt u het overzicht voor dit jaar.

 • Hondenbeleid Dongeradeel

  (29-01-2018)

  Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over hondenbeleid of klachten over overlast van hondenpoep. We willen allemaal een schone en leefbare omgeving. Om die reden heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels waar inwoners zich aan moeten houden. Ten aan zien van het hondenbeleid gaat het globaal om de volgende regels.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt