Wet openbaar bestuur

De toegang tot informatie van de overheid is voornamelijk geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij… De Wob bepaalt in welke gevallen, informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De gemeente geeft zelf actief informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Naast deze actieve informatieplicht van de gemeente kan iedereen een Wob-verzoek indienen om informatie.

Informatieverzoek

Als u informatie in de vorm van documenten wenst over een bepaald onderwerp, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het college, de burgemeester of gemeenteraad. Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

U hoeft bij het verzoek geen reden te vermelden waarom u de informatie wilt ontvangen. Een Wob-verzoek kan uitsluitend schriftelijk (per brief) of mondeling worden ingediend. Het is niet mogelijk een Wob-verzoek per e-mail of fax in te dienen.

Beoordelen of afwijzing

De gemeente moet beoordelen of de gevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt. De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens. Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt