Wet Dwangsom en Beroep

Als u een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, of een bezwaarschrift tegen een genomen beslissing indient bij de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of waterschap, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De overheid komt aan die wens tegemoet door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden.

Dat is het uitgangspunt van de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. Deze wet is op 1 oktober 2009 in werking getreden. De wet is bedoeld om te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk beslist over uw aanvraag.

Wat is ‘niet tijdig'?

Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: in de wet staat dan welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke' termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de overheid beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend, een brief waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de overheid ‘in gebreke'. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:
 

  1. De dwangsom begint automatisch te lopen
    U heeft recht op een dwangsom van € 30 voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal €1260.
     
  2. U kunt direct beroep instellen
    Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.


Opschorten beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de overheid een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom biedt de nieuwe wet overheden de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. Bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand, of als het bestuursorgaan meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen.

Daarnaast zijn de beslistermijnen in enkele wetten aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Het gaat om termijnen in de Wet Openbaarheid van Bestuuro, de Algemene wet bestuursrecht (o.a. voor het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift) en enkele andere wetten.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): www.minbzk.nl.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt